Begrippen 

“Cliënt” : Degene die met P-reizen op vakantie vertrekt of voor wie P-reizen thuiszorg verleent.

“Vertegenwoordiger van de cliënt” : Degene die namens de cliënt optreedt als deze niet in staat is tot een redelijke waardering van zijn belangen ter zake. De vertegenwoordiger kan een andere persoon zijn als de eerste contactpersoon van de cliënt

Kennismaking

Bij een nieuwe cliënt vindt een oriëntatiegesprek plaats. Tijdens het oriëntatiegesprek worden de wensen en mogelijkheden besproken en een eerste plan gemaakt. Daarnaast worden praktische afspraken gemaakt over frequentie en tijdstippen van het vervolg contact.

Informatie over P-reizen 

Bij de offerte verstrekt P-reizen informatie over de Algemene Voorwaarden. Deze is ook op de website van P-reizen te vinden.

Omvang van de begeleiding en zorg

Alle begeleiding en zorg die gewenst is voor de algemene dagelijkse levensbehoeften gedurende de vakantie. En inclusief het organiseren van en de begeleiding tijdens de te ondernemen activiteiten.

De offerte

De offerte is geheel vrijblijvend, vermeldt de kosten, de duur van de begeleiding en geeft inzicht in de prijsvorming.

Totstandkoming van de overeenkomst

Indien het aanbod van de P-reizen wordt aanvaard, komt de overeenkomst eerst dan tot stand op het moment dat de cliënt of de vertegenwoordiger van de cliënt de relevante offerte schriftelijk of mondeling goedgekeurd heeft dan wel de eerste aanbetaling gedaan heeft.

Betalingswijze bij uitjes en vakanties

De betalingsovereenkomst/factuur is onderverdeeld in een factuur voor de begeleiding door P-reizen en een voorschot voor de te maken onkosten door en voor de cliënt. Hiervan dient 50% binnen twee weken na de totstandkoming van de overeenkomst betaald te worden en de andere 50% uiterlijk twee weken vóór de datum van vertrek, tenzij anders overeengekomen.

Betalingswijze bij thuiszorg

Hiervoor ontvangt u een factuur ná de geleverde zorg, die binnen twee weken betaald dient te worden. 

Incassokosten  

Is een betalingstermijn verstreken, dan zal P-reizen een herinnering sturen waarna u nog 14 dagen tijd heeft om alsnog de factuur te voldoen. Daarna behoudt P-reizen het recht om de wettelijk ingestelde incassokosten te rekenen.

Verzekeringen voor de cliënt

De cliënt of de vertegenwoordiger van de cliënt wordt geacht zelf verantwoordelijkheid te nemen voor de nodige verzekeringen. Geadviseerd wordt uw medische kosten tegen kostprijs, eventueel uitgebreid met bagage dekking, te laten verzekeren. Daarnaast een annuleringsverzekering, inclusief repatriëring.

Bij extra kosten door gebrek aan geadviseerde verzekeringen kan geen aanspraak gemaakt worden op P-reizen.

Verzekeringen voor P-reizen

P-reizen voldoet aan zijn verplichtingen zijn aansprakelijkheidsrisico te dekken door een verzekering, overeenkomstig de in de branche geldende gebruiken. Hiertoe heeft hij een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB-polis) met een verzekerde som van minimaal tweeënhalf miljoen euro per gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.

Aansprakelijkheid van P-reizen is beperkt tot het bedrag dat uit hoofde van deze aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven van P-reizen wordt uitbetaald.

Aansprakelijkheid

Ingeval van schade aan of verlies van eigendom van de cliënt, veroorzaakt door een medewerker van P-reizen tijdens de uitoefening van het beroep, keert P-reizen een vergoeding uit voor de geleden schade. In verband hiermee heeft P-reizen de bovengenoemde AVB-verzekering voor bedrijven afgesloten.

Een dergelijke schade dient binnen vier dagen na de laatste dag van de begeleiding, zoals vermeld op de offerte, gemeld te zijn aan P-reizen.

Van vergoeding zijn uitgesloten:schade die is ontstaan door (grove) nalatigheid van de cliënt, waardoor de schade zelfs met voorzichtigheid niet was te voorkomen;

  1. schade ontstaan door slijtage;
  2. schade veroorzaakt door verlies of diefstal door derden van aan P-reizen toevertrouwde waardeartikelen of boodschappengeld, tenzij aantoonbaar sprake is van opzet, grove schuld of nalatigheid van P-reizen.

P-reizen kan bij schade als gevolg van oneigenlijk gebruik besluiten de cliënt een eigen risico op te leggen


Annuleren door een cliënt

In geval van annulering door de cliënt ná het aangaan van een overeenkomst, behoudt P-reizen het recht tot inning van annuleringskosten à 100 euro per geannuleerde dag met een maximum van 400 euro.

Annulering door P-reizen

P-reizen behoudt het recht een reis te annuleren op grond van het niet respecteren van de Algemene Voorwaarden P-reizen door de cliënt.

  1. indien de cliënt of zijn vertegenwoordiger heeft nagelaten of geweigerd om de geadviseerde verzekeringen af te sluiten, waardoor de veiligheid van de cliënt in het geding zou kunnen komen of een ontoelaatbaar financieel risico wordt genomen
  2. Indien de zorgvraag van de cliënt zich naar aard en omvang zodanig ontwikkelt dat van P-reizen redelijkerwijs niet kan worden verwacht dat hij de zorg nog kan verlenen.
  3. Personeelstekort door bv. ziekte of ongeval
  4. Situaties van overmacht (force majeure)

Indien de overeenkomst op grond van één van voorgaande redenen wordt opgezegd zal P-reizen slechts overgaan tot opzegging nadat hij de gronden waarop de voorgenomen opzegging stoelt met de cliënt heeft besproken en naar een alternatieve oplossing is gezocht.

Van het besluit tot beëindiging van de overeenkomst doet P-reizen per direct – schriftelijk en met redenen omkleed – mededeling aan de cliënt.

In geval van annulering door P-reizen ná het aangaan van een overeenkomst, behoudt P-reizen het recht tot inning van annuleringskosten, alléén indien de cliënt of zijn vertegenwoordiger heeft nagelaten of geweigerd om de geadviseerde verzekeringen af te sluiten, waardoor de veiligheid van de cliënt in het geding zou kunnen komen of een ontoelaatbaar financieel risico wordt genomen.

Privacy 

P-reizen heeft de plicht tot geheimhouding van alle zaken betreffende de cliënt die hen uit hoofde van hun functie ter kennis zijn gekomen en waarvan zij weten of redelijkerwijs kunnen vermoeden dat zij tot geheimhouding daarvan zijn gehouden.

Dit valt onder de “belofte van geheimhouding” voor verpleegkundigen.

Alvorens gebruik te maken van foto- of filmmateriaal door P-reizen wat de privacy zou kunnen schenden zal een aparte schriftelijke verklaring voor toestemming aan de cliënt gevraagd worden.

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing en heeft P-reizen dit in een “privacy statement” beschreven.

Klachten en geschillen

Op de overeenkomst en op alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing